Müdürlerimiz

 M. DE SALVE

(20 Ağustos 1868 - 22 Aralık 1871) Okulun ilk müdürüdür. Bab-ı ali de Mektebi Sultani'nin bir lisan lisesi halinde açılması kararlaştırılınca Osmanlı Hükümetinin müracaatı üzerine Fransa Hükümeti değerli bir öğretmen ve idareci olan M. De Salve yi İstanbul’a göndermiştir. Okulun kuruluşunda ilk düzenlemeleri yapan kişidir. M. De Salve, Sadrazam Âli Paşa'nın hayatı süresince ondan himaye görmüş, ilk kuruluşun çok taraflı bütün sarsıntılarına cesaretle karşı koymuştur. Ancak Âli Paşa'nın vefatından sonra tekrar ve daha şiddetli başlayan saldırılar karşısında korumasız kalmış, üç senelik sözleşmesi bitince ülkesine dönmüş ve Cezayir Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

2-vahan-bey.jpg VAHAN EFENDİ

(15 Nisan 1872 - 28 Mayıs 1873) Vahan Efendi Osmanlı Devleti'nin çeşitli adliye memuriyetlerinde uzun hizmetlerden sonra 15 Nisan 1872’de Adliye Müsteşarlığı görevine ek olarak “Sultani Müdürlüğü”ne tayin olunmuştur. Ancak Adliye Müsteşarlığı gibi önemli bir mevkide okulla gerekli şekilde meşgul olamadığı, hatta okula 13 aylık müdürlük süresince pek az gelebildiği için, Sultani’yi M. De Salve in ayrıldığından beri olduğu gibi Vahan Efendi zamanında da ikinci müdür konumundaki M. Granet idare etmiştir. Vahan Efendi müdürlüğe yeni atandığı zaman öğretmenlerden bir komisyon kurarak 150 kadar öğrenciyi «tembel ve yaramaz oldukları ve düzelmeyecekleri» gerekçesi ile okuldan uzaklaştırmak gibi zorlayıcı tedbirleriyle de tanınmıştır. Hem okulla ilgilenememesi, hem de bu sert tedbir Sultani’ye karşı olan rağbeti ve öğrenci sayısını azaltmıştır. 28 Mayıs 1873’te müdürlükten ayrılmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

3-fotyadi-bey.jpg FOTYADİ BEY

(29 Mayıs 1873 - 26 Mayıs 1874) Sultani'nin üçüncü müdürüdür. Devletin çeşitli memuriyetlerinde bulunduktan sonra 29 Mayıs 1873’te okula müdür olarak tayin olmuştur. Karakter bakımından Vahan Efendi'nin aksine gayet yumuşak tavırlı bir yöneticiydi. Bir yılı bulan müdürlüğü sırasında kayda değer bir hizmeti görülmemiştir. Sultani Müdürlüğünden Sisam Beyliğine atanmıştır. Fotyadi bey çok iyi Türkçe ve Fransızca bilirdi.

---------------------------------------------------------------------------------

4-sava-pasa.jpg SAVA PAŞA

(27 Mayıs 1874 - 26 Ocak 1876) Mektebi Tıbbiye mezunu olan ve çeşitli idari ve adli hizmetlerde bulunan Sava Paşa 27 Mayıs 1874’te Sultani Müdürlüğüne atanmıştır. Görevi esnasında okulda bir Mülkiye Mühendishanesi ile bir de Hukuk Mektebi kurulmuştur. Mülkiye Mühendishanesi sonradan genişletilerek bir «Turuku Meabir Mühendisliği Mektebi» derecesine getirilmiştir. Sava Paşa 26 Ocak 1876’da müdürlükten ayrılmış, Cezairi Bahri Sefit (Akdeniz Adaları) Valiliğine, en sonra da Hariciye Nazırlığına getirilmiştir. Emekli olduktan sonra Paris'e gitmiş ve orada vefat etmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

5-ali-suavi.jpg ALİ SÜAVİ

(27 Ocak 1876 - 28 Kasım 1877) Çok zeki, hareketli ,açık fikirli , dört lisan bilen ve aydın bir kimse olan Ali Suavi, önce okullarda öğretmenlik yapmış, «Muhbir» adında bir gazete çıkararak gazeteciliğe başlamış, camilerde halka saltanat aleyhine halkın hoşuna giden vaazlar vermiş, «Genç Osmanlılar» örgütüne katılarak siyasete girmiş, bu arada tutuklanıp, Kastamonu’ya sürülmüştür. Sonra Avrupa’ya kaçarak orada gazeteciliğe devam etmiş, memlekete döndüğünde 27 Ocak 1876 da Mektebi Sultani'ye ilk Türk müdür olarak atanmıştır. Çok hareketli, bilgili bir insan olan Ali Suavi, eğitimci olarak okulda bir varlık gösteremediğinden, Sultani bundan zarar görmüştür. 28 Kasım 1877’de görevinden ayrılmıştır. Mektebin açılmasını «Fransız nüfuzunun arttırılacağı» gerekçesi ile sert bir şekilde eleştiren Ali Suavi'nin kınadığı bir davanın takipçisi olması kayda değer bir durumdur.

---------------------------------------------------------------------------------

6-ali-nizami-pasa.jpg ALİ NİZAMİ PAŞA

(1 Aralık 1877 - 31 Mart 1878) Ali Nizami Paşa, askerlik mesleğinde korgeneralliğe kadar yükseldikten sonra Paris'te açılmış olan “Mektebi Osmani Müdürlüğü”ne, sonraları “Mektebi Mülkiye Nazırlığı”na getirilmiştir. Bu sırada Ali Suavi'nin dönemiyle ilgili bir soruşturmada görevlendirilmiştir. Bu konuda uzun bir rapor hazırlamış, bu rapor üzerine 1 Aralık 1877'de Sultani Müdürlüğüne atanmıştır. Dört ay kadar sonra «öğretmen maaşlarının altın yerine kağıt para olarak verilmesine» cesaretle karşı koyarak görevinden istifa etmiştir. Okulda dikkate değer bir çalışması görülmemiştir. Müdürlükten ayrıldıktan sonra askeri görevlerde müşirliğe(mareşalliğe) kadar yükselmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

7-halil-bey.jpg HALİL BEY

(1 Nisan 1878 - 1 Ekim 1879) Halil Efendi Hariciyeden yetişmiş, çeşitli mektupçuluklarda (muhaberat ve evrak müdürlükleri) bulunduktan sonra 1 Nisan 1878’de Sultani Müdürlüğüne getirilmiştir. Müdürlüğü sırasında evvelce açılıp kapanmış bulunan Hukuk ve Turuku Meabir (yollar ve köprüler mühendisliği) mektepleriyle bir Edebiyat mektebi açılmıştır. Bir eğitimci olmamasına rağmen Halil Bey, görevi sırasında okulda Türkçe öğretime önem verilmesi için 1878 ders yılı başında programlarda ve diplomalarda mevcut olmasına rağmen o zamana kadar sadece Fransızcadan sınavda başarılı olarak mezun olmayı önlemek üzere belirli bir süreden sonra mezun olmak için Türkçeden de sınavda başarılı olma zorunluluğunu koymuştur.

---------------------------------------------------------------------------------

karaca_pasa.jpg KARACA PAŞA

(2 Ekim 1879 - 3 Ekim 1880) Devletin zaman zaman Hariciye ve Milli Savunma hizmetlerinde bulunduktan sonra, 2 Ekim 1879’da Sultani Müdürlüğüne atanmış olan Karaca Paşa, tam bir sene sonrasında Devlet Şûrası üyeliğine tayin edilerek okuldan ayrılmıştır. Bir süre sonra Stockholm ve La Haye elçiliği yapmış ve bu görevi sırasında vefat etmiştir. Karaca Paşa, yumuşak karakterli bir yöneticiydi. Birkaç yabancı dil bilen Karaca Paşa’nın özellikle Fransızca ve Almancası çok kuvvetli idi.

---------------------------------------------------------------------------------

8-ismail-bey.jpg İSMAİL BEY

(4 Ekim 1880 - 20 Ocak 1894) Hariciye Nezareti’nde uzun süre hizmetlerde bulunduktan sonra müsteşarlığa kadar yükselen İsmail Bey, 1880 yılı sonlarına doğru Sultani’ye müdür olarak atanmıştır. O döneme kadar mektebin kayıtları Fransızca tutulmaktayken bu yöntem 1881 tarihinden itibaren kaldırılarak kayıtlar Türkçe olarak tutulmaya başlanmıştır. Ayrıca aynı sene bir de komisyon kurularak eğitim düzenlenerek geliştirilmiş, Almanca seçmeli dil olarak konulmuş, okulda küçük bir rasathane kurulmuştur. O döneme kadar görev yapmış müdürler içerisinde 14 sene gibi uzun bir süre görevde kalmıştır (Bu uzun süreyi iyi değerlendirmiş, eğitim-öğretim ve yönetim bakımından köklü yenilikler yapmıştır). Zamanında sık sık müdür değişikliğinin meydana getirdiği otorite zayıflığı ortadan kalkmış, okulda tam bir disiplin kurulmasını sağlamıştır. 20 Ocak 1894’te okuldaki müdür lojmanında kalp sektesinden vefat etmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

9-abdurrahman-seref.jpg ABDURRAHMAN ŞEREF

(1 Şubat 1894 - 21 Temmuz 1908) Sultani'nin yetiştirdiği ilk Türk öğrencilerden biri olan Abdurrahman Şeref Bey, eğitimci hayata atılmış, önceleri diğer mekteplerle Sultani de öğretmenlik, Mektebi Mülkiye’de 16 yıl müdürlük ve bu arada okul için çok yararlı düzenlemeler yapmıştır. 1 Şubat 1894’te Mülkiye Mektebi’ndeki Tarih ve Coğrafya öğretmenliklerini sürdürmek koşuluyla, Mektebi Sultani'ye müdür olarak atanmıştır. Gayet sakin, şefkatli bir insan olan Abdurrahman Şeref Efendi okulda kendisini çok sevdirmiş, Mülkiye de olduğu gibi burada da zamanın istibdat idaresinin okula müdahalesine engel olmuş, buralarda esen özgürlük havasını koruma olanağı sağlamıştır. Abdurrahman Şeref Bey II. Meşrutiyetin ilanıyla beraber ve 14,5 yıl müdürlük yaptıktan sonra 21 Temmuz 1908’de Defteri Hakani Nazırlığı’na (Tapu, Kadastro, Genel Müdürlüğü) atanmış ve Sultani’den ayrılmıştır. Müdürlüğü zamanında okulda bir yangın çıkmıştır. Abdurrahman Şeref Bey birkaç defa Maarif, sonra Evkaf, Posta Telgraf Nazırlığı, Danıştay Başkanlığı, Heyeti Ayan İkinci Başkanlığı gibi müstesna mevkilerde bulunmuş, Cumhuriyet’ten sonra da İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katılmıştır. 1925’de vefat etmiş, Merkez Efendi’ye defnedilmiştir. Mektebi Sultani de huzur ve istikrar ancak İsmail ve Abdurrahman Şeref Beyler zamanında sağlanabilmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

10-emrullah-bey.jpg EMRULLAH BEY

(30 Temmuz 1908 - 10 Ağustos 1908) Maarif Nezareti’nin çeşitli mevkilerinde görev alarak devlet hizmetine girmiş olan Emrullah Efendi, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 30 Temmuz 1908’de Sultani Müdürlüğüne atanmıştır. Bu görev sadece 10 gün sürmüş, okuldaki personel ve öğretmenleri bile tanımadan 10 Ağustos 1908’de görevinden alınmış, bir süre milletvekilliği ve maarif nazırlıkları yaptıktan sonra 1914’te vefat etmiştir. Sakin, bilgin, fakat çok dalgın bir insandı.

---------------------------------------------------------------------------------

11-mustafa-azmi.jpg MUSTAFA AZMİ

(11 Ağustos 1908 - 4 Aralık 1908) Sultani ve Mülkiye mezunlarından olan Mustafa Azmi Bey, 1883’te ilk olarak Mektebi Sultani Osmanlı Lisan Öğretmenliğiyle eğitimcilik görevine başlamış, uzun yıllar çeşitli eğitim hizmetlerinde bulunmuş, 10 Ağustos 1908 de Sultani Müdürlüğüne atanmıştır. Ancak bu görevde 4 aya yakın bir zaman kalmış, Preveze mebusluğuna seçilmesinden dolayı müdürlükten ayrılmıştır. Mustafa Azmi Bey, çok değerli bir eğitimci ve yönetici olarak tanınmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

12-tevfik-fikret.jpg TEVFİK FİKRET

(28 Aralık 1908 - 09 Nisan 1910) Mektebi Sultani’yi 1888 ders yılının birincisi olarak bitirmiş olan Tevfik Fikret Bey, bir müddet başka okullarda ve görevlerde çalıştıktan sonra Mektebi Sultani de boş olan Osmanlı Lisanı Öğretmenliği sınavını kazanarak (Mektebi Sultani Öğretmenliğinin bir yarışma ile elde edilmesi dikkat çekicidir.) İlk olarak üçüncü sınıfa Türkçe Öğretmeni, Muallim Naci’nin ölümü üzerine de Edebiyat öğretmeni olmuştur. Bu arada bazı edebi dergilerde, özellikle Servet-i Fünun’da şiirler yazmaya başlamıştır. Bir aralık Sultani’den ayrılarak sadece «Robert College»de Türkçe ve edebiyat dersleriyle yetinmiştir. 28 Aralık 1908’de Sultani ye müdür olarak atanmıştır. Görevine başladığı zaman Galatasaray'ın Beyoğlu'ndaki binası bir sene evvel yanmış, yeni bir inşaata başlanmıştı. Okul geçici olarak Beylerbeyi’ne taşınmıştı. Tevfik Fikret, koca inşaatın bir sene gibi çok kısa bir zamanda bitmesini sağlamış, bu arada mektebe 1 konferans salonu, laboratuarlar, fizik amfisi, kütüphane gibi önemli bölümler kazandırmıştır. Ancak, Tevfik Fikret Beyin getirdiği yenilikler ve ilerici uygulamalarla disiplinden huzurları kaçan kimseler müdür aleyhine dönmüşlerse de mektebin eski müdürü Abdurrahman Şeref Beyin ve halefi Nail Beyin Maarif nazırlıkları süresince fazla bir şey yapamamışlardır. Bu iki açık fikirli kişiden sonra Emrullah Efendi’nin nezarete gelmesi, Tevfik Fikret’in huzursuzluğunu arttırmış ve bu yenilikçi müdür 09 Nisan 1910’da görevinden ayrılmıştır. İyi ahlak, sağlam karakter, yüksek insanlık anlayışı yanında kendisini şöhrete ulaştıran edebiyat alanındaki başarılarından ayrı olarak, kısa süren müdürlüğü sırasında mektebe yaptığı hizmetlerle mükemmel bir eğitimci olduğunu ispat eden Tevfik Fikret, Mektebi Sultani’nin gelmiş geçmiş müdürleri arasında en iyi nam bırakanların başında gelmektedir. 

---------------------------------------------------------------------------------

13-salih-zeki.jpg SALİH ZEKİ

(23 Mart 1910 - 7 Temmuz 1912) Edip ve Şair Tevfik Fikret’ten sonra bir riyaziyeci(matematikçi) olan Salih Zeki Bey, 23 Mart 1910’da Sultani ye müdür olarak atandı. Kendisi, daha çok öğretmenliklerle Rasathane Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Nezareti, Fünun Kalemi gibi teknik görevlerde hizmet gördükten sonra mektep müdürlüğüne getirilmiştir. Bu görevinde üç sene kalmış, 7 Temmuz 1912’de mektepten ayrılmıştır. Salih Zeki Bey, 27 Temmuz 1912’de Maarif Müsteşarlığı’na, 1914’de de Darülfünun Müdiri Umumiligine (Üniversite rektörlüğüne) getirilmiştir. Birçok ilmi eseri vardır. 2 Temmuz 1921’de vefat etmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

14-salih-arif.jpg SALİH ARİF

(14 Temmuz 1912 - 30 Aralık 1922) Mektebin 1891 mezunu olan Salih Arif Bey Hukuk Mektebi’ni de bitirdikten sonra önce Adliye sonra da Maarif Nezaretlerinde ve çeşitli öğretmenliklerde bulunmuş, bir süre mektepte ikinci müdür olarak vazife görmüş, 14 Temmuz 1912’de müdürlüğe getirilmiştir. Mektepte kendisinden evvelki dönemlere göre çok sıkı bir disiplin kuran Salih Arif Bey’in idaresi, Birinci Cihan Harbi mağlubiyeti gibi nazik bir devreye rastlar. Salih Arif Bey İstanbul‘un işgal senelerinde Mekteb-i Sultânî’yi işgalden evi gibi korumuş, babaları Malta’da sürgün olan veya Kurtuluş Savaşı’na katılmak için Anadolu ya giden çocukların bizzat velisi ve koruyucusu olmuş ve memlekete birçok gençler yetiştirmiştir. Bu kara günlerde Sultani’de normal ve aralıksız olarak derslere devam olanağını sağlamıştır. Salih Arif Bey’in mektebe yaptığı bu büyük hizmet daima minnetle anılmaktadır. Salih Arif Bey, iki yıldan fazla ikinci müdür ve 11 yıldan fazla müdür olmak üzere Galatasaray’da tam 14 yıl bulunmuş, 30 Aralık 1922’de müdürlükten ayrılmıştır. Birçok yabancı dil bilen çok değerli bir eğitimciydi.

---------------------------------------------------------------------------------

15-avnizade-hasan-tahsin.jpg AYNİZADE HASAN TAHSİN

(1 Ocak 1923 - 24 Şubat 1923) Çalışma hayatına öğretmenlikle başlayan, çeşitli okulların müdürlüklerinde görev alan ve devletin maliyesi ile ilgili müsteşarlığa kadar birçok hizmetlerde bulunan Hasan Tahsin Bey, 1 Ocak 1923’te Müdür vekilliğine atanmıştır. Kısa bir müddet sonra 24 Şubat 1923’te okuldan ayrılan Hasan Tahsin Bey, Mülkiye Mektebi ve Hukuk Fakültesi’nde uzun süreler profesör olarak çalışmıştır. Kendisinin çeşitli bilimsel eserleri vardır.

---------------------------------------------------------------------------------

16-faik-bey.jpg FAİK BEY

(24 Şubat 1923 - 31 Ocak 1924) Okulun 1891 mezunlarından olan ve meslek hayatına öğretmenlikle başlayan Faik Bey, birçok okul müdürlüklerinde bulunmuş, 1912’de lisemizde ikinci müdür ve Ders Nazırı olarak görev yapmış ve 24 Şubat 1923’te müdürlüğe atanmıştır. 31 Ocak 1924’te müdürlükten ayrılmıştır. Cumhuriyetin ilanı Faik Bey’in müdürlüğüne rastlar. Kendisi 41 yıla varan memurluk hayatını hep eğitim hizmetinde geçirmiş, sayısız genç yetiştirmiş ve bütün öğrencilerinin saygısını kazanmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

17-bedri-bey.jpg BEDRİ BEY

(01.02.1924 - 08.05.1924) Galatasaray Lisesi 1903 - 1904 Mezunu olan Bedri Bey, daha sonra Mekteb-i Hukuk'a devam etmiş ve bir müddet  Adliye Nezareti Mukavelat Muharrirliği Mütercimliğinde bulunmuştur. Daha sonra Üsküdar ve Kabataş Sultanilerinde muallimlik yapmıştır. Nişantaşı Numune Mekteb-i'nin ilk müdürlüğünü ve Fransızca Muallimliğini yapan Bedri Bey, daha sonra Galatasaray Lisesi Müdür Muavinliğine tayin olmuş, 1914 Senesindeki bu görevinden sonra bir süre Bursa Maarif Müdür olmuştur. Mektebimizde Faik Bey'in Müdürlüğü zamanında tekrar Galatasaray Lisesi Müdür Muavinliğine atanan Bedri Bey, Faik Bey'in ayrılmasından sonra Mekteb Müdürü olmuş 09.05.1924 tarihinde Maarif Vekaleti Müffettiş-i Umumiliği'ne terfi etmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

18-behcet-gucer.jpg BEHÇET GÜÇER

(9 Mayıs 1924 - 1 Eylül 1929) Mektebin 1904 mezunlarındandır. Yüksek öğrenimini Paris’te Sorbonne Üniversitesi'nde yapmıştır. Memurluk hayatına eğitimci olarak başlamış, çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdürlük yapmış, 1924’te Edebiyat Fakültesi Tarih profesörlüğüne ve Tarih Kurulu Üyeliğine, aynı yılın Mayıs ayı başlarında da Üniversitedeki görevlerini sürdürmek kaydıyla Galatasaray Lisesi Müdürlüğü’ne getirilmiştir. 1928 yılında bu görevlerine ek olarak İstanbul Maarif Eminiği'ne atanmıştır. Müdürlüğü zamanında okulda bir bankacılık ve ticaret bölümü kurulmuş, Fransa’dan kadrolu profesörler getirilmiş, ders programlarında değişiklik yapılmıştır. Behçet Bey, 1929 yılının sonunda bir aralık boş bulunan Maraş Milletvekilliği’ne seçilmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

19-fethi-isfendiyaroglu.jpg FETHİ İSMAİL BEY 

(1 Eylül 1929 - 9 Nisan 1933) (İsfendiyaroğlu) )Mektebimizin 1914 yılı mezunlarından olan Fethi İsfendiyaroğlu, aynı yıl eğitimciliğe başlamış, çeşitli okullarda, bu arada Mektebi Sultani’nin ilk kısmında, sonra da orta kısmında öğretmenlik yapmıştır. Bir aralık Nişantaşı ve İstanbul Sultanisi’nde Fransızca okutmuş, 1922’de diğer görevlerini bırakarak Galatasaray Lisesi’ne Türkçe ve Fransızca öğretmeni olarak atanmıştır. 8 Haziran 1914’te lisenin Baş muavinliğine getirilmiş, 1925 Ekim ayında ikinci müdür, 1928 yılı sonlarında vekaleten, 1929 yılı 1 Eylül’ünde asaleten müdür olarak atanmıştır. Zamanında, 1930 yılında bugün «Şato» diye anılan “Adliye Binası” okula verilmiş, 1931 başında da Ortaköy’de 300 kişilik bir şube açılmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

20-tevfik-ararat.jpg  TEVFİK ARARAT

(10 Nisan 1933 - 16 Aralık 1933) Tevfik Ararat eğitimci olarak çeşitli görevlerde, Paris Talebe Müfettişliği’nde, İstanbul Maarif Eminliği’nde bulunmuş, 1933’te Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak getirilmiştir. Uzun yıllar hep mektep mezunlarından gelen müdürlerden sonra, camianın dışından atanan Tevfik Ararat’ın mektepte ilk yaptığı şey, okulun 65 yıllık geleneğini ve eski öğrenciler için değerli ve masum bir haber verme aracı olan tamburu kaldırıp, yerine ziller takması olmuştur. Tevfik Ararat 16 Aralık 1933 tarihinde okuldan ayrılmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

  21-behcet-gucer.jpg   BEHÇET GÜCER

(17 Aralık 1933 - 2 Kasım 1950) Galatasaray'a ikinci defa müdür olarak gelen Behçet Gücer, bir rekor olarak anılması gereken 17 yıllık bu görevi sırasında başta değerli Baş muavini İzzet Hamit Ün olmak üzere seçkin muavin ve öğretmenler sayesinde okulda sevgi, saygı ve disipline dayanan bir idare kurmuş, sarsılan müdürlük otoritesini yeniden sağlamış, hiçbir yakınmaya meydan vermemiş, 2 Kasım 1950’de emekliliğini isteyerek okuldan ayrılmıştır. Çeşitli eserleri vardır.1939 yılında yayımlanan “ Büyük Devletler ve Komşu Hükümetler” adlı kitap, bu eserler arasındadır.

---------------------------------------------------------------------------------

22-fethi-isfendiyaroglu.jpg FETHİ İSFENDİYAROĞLU

(4 Temmuz 1951 - 12 Mart 1952) 1950 Kasım ayında Behçet Gücer'in müdürlükten ayrılması üzerine okulu, oldukça karışık bir devirde, Baş muavin İzzet Ün, Müdür Vekili olarak yedi ay kadar idare etmiş, 1951 Temmuz ayı başında Fethi İsfendiyaroğlu ikinci defa okul müdürlüğüne getirilmiştir. Ancak müdürlük otoritesini sarsan bazı olaylar meydana gelmesi üzerine, sekiz ay sonunda görevinden ayrılmıştır. Kendisinin birinci cildi yayınlanmış «Galatasaray Tarihi» adlı eseri vardır.

---------------------------------------------------------------------------------

23-besim-gurmen.jpg BESİM GÜRMEN

(13 Mart 1952 - 6 Temmuz 1952) Tam yetki ile okulu denetlemek için gönderilen Bay Besim Gürmen, Fethi İsfendiyaroğlu’nun ayrılması olayından doğan sarsıntıyı kısa zamanda gidermeye çalışmış, 3,5 ay sonra tekrar asıl görevi olan müfettişliğe dönmüştür.

---------------------------------------------------------------------------------

24-macit-saner.jpg MACİT SANER

(7 Temmuz 1952 - 1 Mayıs 1959) Okulun 1935 yılı Edebiyat kolundan mezun olan Macit Saner, mesleğe eğitimci olarak başlamış, çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdürlük yaptıktan sonra 1952 Temmuzunda mektebe müdür olarak atanmıştır. Macit Saner bu vazifede 7 yıl kadar kalmış, 1 Mayıs 1959 da Almanya da vefat etmiştir. Baş muavini Rıdvan Korur iki ay kadar Müdür Vekilliği yapmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

25-ali-teoman.jpg     ALİ TEOMAN

(10 Temmuz 1959 - 2 Kasım 1966) 1924 yılı Fen Kolu mezunu olan Ali Teoman, mesleğe eğitimci olarak başlamış Galatasaray Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı ve öğretmenlik, sonraları başka okullarda müdürlük ve öğretmenlik, Paris’te Talebe Müfettişliği ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bulunduktan sonra 10 Temmuz 1959’da Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak atanmıştır. Ali Teoman 2 Kasım 1966’da emekliliğini isteyerek bu görevinden ayrılmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

26-muhittin-sandikcioglu.jpg    MUHİTTİN SANDIKÇIOĞLU

(3 Kasım 1966 - 1970) Lisenin 1929 yılı Edebiyat Kolundan mezun olan Muhiddin Sandıkçıoğlu Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra mektepte, Bogaziçi ve Kabataş Liselerinde öğretmenlik ve Müdür Yardımcılığı yapmış, bir müddet Afganistan da Kabil Harp Okuluna öğretmen olarak gönderilmiş, dönüşte tekrar Galatasaray, Nişantaşı Kız Lisesi ve Işık Liselerinde ögretmenlik yaptıktan sonra, Galatasaray Lisesi Baş Muavinliğine atanmış, 3 Kasım 1966 da Müdürlüğe getirilmiştir. Galatasaray Lisesi nin 100 üncü yılı kutlama törenleri ve Fransa Devlet Başkanı General De Gaulle ün Okulu ziyareti Muhiddin Sandıkçıoğlu´nun Müdürlüğü zamanına rastlar.

---------------------------------------------------------------------------------

  27-muzaffer-kosuloglu.jpg MUZAFFER KUŞULOĞLU 

(1970 - 1976) Galatasaray Lisesi 1945 mezunu olan Muzaffer Kuşuloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Fransızca öğretmenliği ve çeşitli kademelerden sonra Ortaöğretim Genel Müdürü’yken 1970’te Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak atanmıştır. 1976’da Talebe Müfettişi olarak Belçika’da görevlendirilmesi sebebiyle müdürlükten ayrıldı.

---------------------------------------------------------------------------------

28-osman-guney.jpg OSMAN GÜNEY 

(1976 - 1980) Uzun seneler Galatasaray Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra, 1976’da yurdun çok bunalımlı yıllarında Lise’ye müdür oldu. Osman Güney’in görevi 1980 yılında sona erdi.

---------------------------------------------------------------------------------

29-sukru-sari.jpg ŞÜKRÜ SARI 

(1980 - 1982) Şükrü Sarı Galatasaray Lisesi 1947 mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığı´nda değişik lise müdürlükleri yaptıktan sonra 1980’de Galatasaray Lisesi müdürü olarak atanmıştır. Aynı yıl, Galatasaraylılar da okulun yeniden düzenlenmesi için bir Vakıf kurma çabası içine girmişlerdir. Şükrü Sarı, 1982 de emekliye ayrılarak okuldaki görevini bırakmıştır. 

---------------------------------------------------------------------------------

30-sureyya-gunay.jpg  SÜREYYA GÜNAY 

(1982 - 1987) 1942 yılı Galatasaray Lisesi mezunu olan Süreyya Günay, yüksek öğrenimini bitirdikten sonra, Milli Eğitim Bakanlığı´nda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü´nden Galatasaray Lisesi Müdürlüğü´ne atanmıştır. Süreyya Günay, 1987 yılında emekli olarak görevinden ayrılmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------

31-yildizhan-yayla.jpg  YILDIZHAN YAYLA 

(1987 - 1992) Prof. Dr. Yıldızhan Yayla 1956 yılı Galatasaray Lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ni bitirdikten sonra Kamu Hukuku alanında doktora yapmıştır. 1974 yılında İdare Hukuku Doçenti, 1982 yılında profesör olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi´ne Dekan Yardımcısı olarak geçmiştir. 1986’da aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olmuştur. 1987 yılında Galatasaray Lisesi´ne müdür olarak atanmıştır. 1992 yılında GEÖK (Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu) Başkanı olarak Lise müdürlüğü´nü bırakan Yıldızhan Yayla, 1993-2000 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. 

---------------------------------------------------------------------------------

32-erdogan-tezic.jpg  ERDOĞAN TEZİÇ 

(1992 - 2000) 1936 yılında İstanbul´da doğdu. 1955’te Galatasaray Lisesi’ni bitirmiştir. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nde tamamlamıştır. Hukuk Fakültesi´ni bitirdiği yıl asistan olmuştur. Fransız Hükümeti´nin verdiği bursla Fransa´ya gitmiştir (1962). Paris Hukuk Fakültesi´nde (Anayasa ve Siyaset Bilimi) konusunda doktora yapmıştır (1965). Dönüşte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nde Anayasa Hukuku Doçenti (1970) ve Profesör (1981) olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütürken Prof. Dr. Yıldızhan Yayla´nın GEÖK (Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu) başkanlığına getirilmesiyle 15 Şubat 1993 tarihinde boşalan Galatasaray Lisesi Müdürlüğü´ne atanmıştır Aralık 1998 tarihinde de Galatasaray Üniversitesi kadrosuna geçmiştir. Uzun yıllar okul takımında, Galatasaray Kulübü´nde ve Milli Takım´da voleybol oynamış ve kaptanlık yapmıştır. 1992-2000 yılları arasında Galatasaray Lisesi Müdürlüğü ve Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ, aynı zamanda TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığını da yapmıştır. 1 Temmuz 2000 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. 

---------------------------------------------------------------------------------

33-ethem-tolga.jpg  ETHEM TOLGA 

(2000-2001)1950 yılında Aksaray’da doğdu. 1969 yılında Galatasaray Lisesi´nden mezun olmuştur. İTÜ Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği Bölümü´nü 1973 yılında bitirmiş, daha sonra aynı fakültede yüksek lisans (1975) ve doktora öğrenimini (1979) tamamlamıştır. 1982 yılında İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nde yardımcı doçent olmuştur. 1984 yılında Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı´nda doçent, 1990 yılında da profesör ünvanını kazanmıştır. 1985-86 yılları arasında İTÜ İşletme Fakültesi dekan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan Tolga’nın yayınlanmış 3 kitabı ve 55 uluslarası yayını bulunmaktadır. 1993 Nisanından beri Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi´nde Dekanlık aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevini yürütmüştür. 14.01.2008 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Aynı zamanda Tübitak Bilim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------

34-gun-kurt.jpg GÜN KUT 

(2002-2007)1957 yılında İstanbul´da doğdu. 1976 yılında Galatasaray Lisesi´ni, 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi İ.B.F. Sosyal Bilimler Bölümü Siyaset Bilimi Şubesi´ni bitirmiştir. State University of New York at Binghamton Department of Political Science New York, ABD´de yüksek lisans (1985) ve doktora öğrenimini (1987) tamamlamıştır. State University of New York at Binghamton Department of Political Science´ da Araştırma Asistanı (1982-1983), Öğretim Asistanı (1983-1986), Öğretim Görevlisi (1986-1987), University of Minnesota Department of Political Science´da (1995 Yaz) Konuk Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. Öğretim Üyesi olarak Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü´nde 1988-1998 yılları arasında Yard. Doç. Dr olarak görev yapmış, 1998 yılında Uluslararası İlişkiler Doçenti olmuştur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38.maddesi gereğince 15/01/2002 tarihinde Galatasaray Üniversitesinde görevlendirilen Doç. Dr. Gün KUT, 11.02.2002 tarihinde Galatasaray Lisesi Müdürü olarak göreve atanmış, 16 Ocak 2007 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür.

---------------------------------------------------------------------------------

35-meral-mercan.jpg MERAL MERCAN

(2007 - 2018) Galatasaray Lisesi’ne giren ilk dokuz kız öğrenciden biridir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümü mezunudur. Fransız Filoloğu ünvanına sahiptir. Fransızca’nın yanı sıra İtalyanca ve Yunanca bilmektedir. 1982 yılında Fransızca Öğretmeni olarak göreve başlamış, Anadoluhisarı Ticaret Lisesi, Ayancık Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra 1987 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ne Fransızca öğretmeni olarak atanmıştır. Aynı lisede 1992 yılında Müdür Yardımcısı, daha sonra Müdür Başyardımcısı olmuştur. 2005 yılında Galatasaray Lisesi’ne Müdür Başyardımcısı olarak atandıktan sonra, 16 Ocak 2007 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü müdürlük görevine 24 Ekim 2007 tarihinde müdür olarak atanmıştır. 15 Kasım 2018 tarihinde emekli olana kadar müdürlük görevini sürdürmüştür.

---------------------------------------------------------------------------------

Gülçin Büyük Özkan Feyzioğlu GÜLÇİN BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU

(2018-2019) 1970 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programını 1993 yılında tamamlamıştır. Endüstri Mühendisliği alanındaki yüksek lisans derecelerinden ilkini 1996 yılında ENSGI (Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel), Grenoble, Fransa, ve diğerini 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Endüstri Mühendisliği alanındaki doktora tezi çalışmalarını kendisine verilen Yükseköğretim Kurulu yurtdışı doktora bursu sayesinde INPG’de (Institut National Polytechnique de Grenoble), Grenoble, Fransa’da yürütmüş ve 1999 yılında Doktor unvanını almıştır. Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümünde 1994-2000 yıllarında Araştırma Görevlisi, 2000-2004 yıllarına Yardımcı Doçent, 2004-2009 yıllarında Doçent olarak çalışmış ve 2009 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Üniversite Senatosu üyeliği, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri ile Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof.Dr.Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU, 16/11/2018 tarihinde Galatasaray Lisesi Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

 VAHDETTİN ENGİN

(2019-2021) 1956 Yarımca / Kocaeli doğumlu. Galatasaray Lisesi’nden 1977’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsünü 1982 yılında bitirdi. 1982 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi oldu.1986 yılında “Ahmet Rıza Bey ve Siyasi Faaliyetleri” konulu yüksek lisans tezini yaptı. 1992 yılında ise “Rumeli Demiryolları” konulu araştırma ile doktora çalışmasını tamamladı. 12.10.1995 tarihinde Doçent, 21.03.2002 tarihinde Profesör unvanını aldı.  Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı, Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Programı Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarih Danışmanlığı ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu görevlerinde bulundu. 06.09.2019 yılında Galatarasay Lisesi Müdürlüğüne atandı. Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’nda görevler almıştır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. 

---------------------------------------------------------------------------------

 HÜSEYİN MURAT DEVELİOĞLU

(2021-2023) 1975 yılında doğan Develioğlu, 1994 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora derecesini 2001-2005 yılları arasında İsviçre'nin Neuchatel Üniversitesi'nde tamamlayan Develioğlu, daha sonra Galatasaray Üniversitesi'ne dönerek akademik kariyerini burada sürdürmüştür. 2006 yılında Yardımcı Doçent, 2012'de Doçent, 2018 yılında da Profesörlük ünvanını Galatasaray Üniversitesi'nden alan H. Murat Develioğlu'nun özellikle Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk üzerine Ulusal ve Uluslararası mecrada yayımlanmış çok sayıda makale, kitap ve tebliği bulunmaktadır. Prof. Dr. H. Murat Develioğlu evli ve iki çocuk babasıdır.