Kanun

Yüksekögretim Kurumları Teskılatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun:

Kanun No : 3993

Kabul Tarihi : 1.6.1994

MADDE 1. - 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanuna aşagıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 34. - 14 Nisan 1992 tarihinde , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanip Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüge girmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, "Galatasaray Üniversitesi´ne dönüştürülmüştür.

Bu Üniversite , rektörlüge baglı olarak;

a) Hukuk Fakültesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Iletisim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinden;

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;

c) Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilkögretim okulu (Ilkokul)´ndan oluşur.

Galatasaray Üniversitesinin Yükseköğretim birimlerinde yükseköğretimle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ilk ve orta ögretim birimlerinde ise egitim-ögretim hizmetinin yürütülmesinden, denetim ve gözetiminden, rektörlükle işbirliği halinde Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.

Galatasaray ilk ve ortaöğretim birimlerinin öğretmen ve yöneticileri rektörün inhası üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanır.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 92/2991

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da imzalanan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin ekli Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 27/4/1992 tarihli ve KİGM/KİİK-I-3099-2668 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/5/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

GALATASARAY EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMU’NA İLİŞKİN OLARAK
FRANSIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA ANLAŞMA

17 Haziran 1952 tarihli Kültür Anlaşması,
29 Ekim 1968 tarihli Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması ile,
Anlaşma ekini oluşturan mektup teatisi çerçevesinde;
İşbu Anlaşmaların uygulama maddelerinin bazılarının işletilmesi suretiyle aralarındaki işbirliğini güçlendirmek arzusuyla;
Türk Hükümeti tarafından Galatasaray Lisesi esas alınarak kurulan, eğitim dili Fransızca olan bir öğretim kurumu çerçevesinde, aralarındaki işbirliğini ilk ve yüksek öğrenim alanlarına yaymak dileği ile;
Sözkonusu Kurum bünyesinde, Türk Tarafının Yargı ve İdare Yüksek Okulu ile İleri Teknoloji Yüksek Okulu kurulması arzusunu gözönünde bulundurarak;
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

Giriş bölümünde sözü geçen Kurum Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu (GEÖK) adını taşır.
Eğitim ilkokuldan yüksek öğrenime kadar uzanmaktadır. Her iki Hükümet bu Kurumun işleyişinde işbirliği yaparlar.

MADDE 2

Kurum, Türk kamu hukuku tüzel kişilğini haizdir. Bu çerçevede, idari ve eğitsel alanda belli bir özerk statü ile yönetilir.

MADDE 3

Kurum, aşağıdaki eğitim, öğretim ve araştırma birimlerinden oluşmaktadır:

-Liseye bağlı İlkokul, -Halen Galatasaray adını taşıyan Lise, -Aralarında giriş bölümünde belirtilen Yargı ve İdare Yüksek Okulu ile İleri Teknoloji Yüksek Okulunun da bulunduğu yüksek öğretim birimleri.

Başka yüksek öğretim birimlerinin kuruluşu 11.maddede oluşturulan Eşit Temsilli Komite’nin
önerisi üzerine, ilgili Türk makamları tarafından kararlaştırılır.

MADDE 4

Kurumun eğitim dili Fransızcadır.
Bununla beraber ilkokulun ilk iki yılında eğitim Türkçe yapılır, Fransızca da yeterli ölçüde
okutulur.
            İlkokul’un üçüncü sınıfından itibaren, orta öğretimin sonuna kadar sadece Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafya, sanat ve müzik, yurttaşlık bilgisi ve din eğitimi ile beden ve spor eğitimi, üniversite eğitiminin sonuna kadar de eski ve çağdaş Türk hukuku dersleri Türkçe okutulur.
            Eğitim Eşit Temsilli Komite’de belirlenen esaslara göre Fransızca ders saatleri ve programlarından esinlenerek yürütülür. Türkçe okutulan dersler bunun istisnasıdır. İlk ve orta öğretim program ve yönetmelikleri, Türk Milli Eğitim genel hedefleri ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanır ve uygulamaya konur.

MADDE 5

Kurum Başkanı, Türk Hükümeti tarafından atanır. Personelin tümü üzerinde yetkilidir. Öğrenciler üzerinde disiplin yetkisini haizdir. Türkçe yapılan eğitimin düzenlenmesi ve uygulanmasından sorumludur. 4 üncü maddenin 5 inci bendinde yeralan hususların uygulanmasını gözetir. Biri Türk, diğeri Fransız, iki Başkan Yardımcısı kendine görevlerinde yardımcı olur.
            Türk Başkan Yardımcısı Türk Hükümeti tarafından atanır. Başkan, görevlerinin ifasında, vekalet edebilir. Fransız Başkan Yardımcısı 9.madde hükümlerine uygun olarak atanır. Başkan ile mutabakat halinde Fransızca eğitimin denetimini sağlar. Bu amaçla, Fransız Hükümeti tarafından Kuruma sağlanan olanakların kullanılması ve Eşit Temsilli Komite’de saptanan programların uygulanmasından sorumludur.

MADDE 6

            Yargı ve İdare Yüksek Okulu, sevk ve yönetim alanlarında yüksek görevlerin ifası için gereken eğitimi verir.
            İleri Teknoloji Yüksek Okulu yüksek düzeyli mühendisler yetiştirir.

MADDE 7

            Eşit Temsilli Komite’de saptanacak sınıf  kontenjanlarını geçmemek koşuluyla, Kurumun birimlerinde, üçüncü Devletlerden gelen öğrenci, yüksek memur ve özel sektör yönetici kadroları için yerler ayrılmıştır.

MADDE 8

            Kuruma Fransız Hükümeti tarafından getirilen katkının koşulları, Eşit Temsilli Komite’de istişareye konu teşkil eder. Bu katkı, aynı zamanda Türk eğiticilerinin dil, pedagojik ve bilimsel formasyonuna da yöneliktir.

MADDE 9

            Kurumda görev alacak Fransız uzman ve yetkililer, Türk Hükümetinin onayından sonra Fransız Hükümeti tarafından atanır.
            Bunlar Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının 7 inci maddesi ile 29 Ekim 1968 tarihinde teati edilen mektupların hükümlerinden yararlanırlar ve Kuruma, içeriği Eşit Temsilli Komite’de belirlenecek olan sözleşmelerle bağlanırlar. Disiplin hususundaki önlemler ise, Başkan ile Fransız Başkan Yardımcısının mutabakatı ile alınır.

MADDE 10

            17 Haziran 1952 tarihli Türk-Fransız Kültür Anlaşmasına uygun olarak, işbu Anlaşma’nın uygulanmasında Daimi Karma Komite yetkilidir.
            Bu komite, aşağıdaki maddede tanımlanan Eşit Temsilli Komiteyi taraflara doğrudan rapor vermeye yetkili kılabilir.

MADDE 11

            Kurumun işleyişini sağlayan istişare birimi olarak bir Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesi kurulur. Bu Komite pedagojik projeyi belirler. Fransız dilinde verilen eğitimin programlarını kararlaştırır ve Başkanın önerisi üzerine Kurumdaki genel zaman kullanımını tespit eder. 8 inci maddede öngörülen Fransız eğiticilerin sözleşmelerini tanımlar.
           
Bu Komite aşağıdaki şahıslardan oluşur :

-Türk tarafından, Dışişleri Bakanlığı’nın bir temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir temsilcisi ile Kurumun Başkanı,

-Fransız tarafından ise, Dışişleri Bakanığı’nın bir temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir temsilcisi ve Kurumun Başkan Yardımcısı.

MADDE 12

            İşbu Anlaşma belirsiz bir süre için imzalanmış olup, feshi bir yıl önceden ihbar edilebilir.

MADDE 13

            Taraflardan her biri diğerine İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli anayasal işlemlerin tamamlandığını bildirecektir. Anlaşma bildirimlerden sonuncunun alındığı tarihi izleyen ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.
            İstanbul’da 14 Nisan 1992 günü, Fransızca ve Türkçe dillerinde, her ikisi aynı derecede geçerli metinler olmak üzere düzenlenmiştir.