Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği

Resmî Gazete       : 06022015/29259

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI GALATASARAY LİSESİ, GALATASARAY ORTAOKULU VE GALATASARAY İLKOKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yer alan Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulunda genel işleyiş, eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yer alan Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulunda genel işleyiş, eğitim ve öğretim ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri, Türk ve Fransız Hükümetleri arasındaki İkili Anlaşma, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesi ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

ç) Eşit Temsilli Komite: Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol uyarınca istişare birimi olarak kurulmuş Türk-Fransız Komitesini,

d) İlkokul: Galatasaray İlkokulunu,

e) İlköğretim kurumu: Galatasaray İlkokulu ile Ortaokulunu,

f) Kurum: Galatasaray Üniversitesini,

g) Lise: Galatasaray Lisesini,

ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin Olarak Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’e ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

h) Ortak sınavlar: Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Bakanlık tarafından yapılan ortak sınavları,

ı) Ortaokul: Galatasaray Ortaokulunu,

i) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

j) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

k) Rektörlük: Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

Çağdaş insan yetiştirme ilkesi

MADDE 5 – (1) Kurumun temel amacı, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine ve ilkelerine; özellikle millî, lâik, demokratik, insan hakları ve sosyal hukuk devleti esasları ile Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı; özgürlük, eşitlik ilkelerini özümsemiş; akılcı, eleştirici, hoşgörülü, yapıcı ve yaratıcı çağdaş değerler ile yaşadığı topluma karşı sevgi, saygı ve sorumluluk duyguları taşıyan, dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip çağın gereklerine cevap verebilecek bilgi, beceri ve yeteneklerle donanmış gençler yetiştirmektir.

Bütünlük ilkesi

MADDE 6 – (1) Kurumu oluşturan Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile 1/6/1994 tarihli ve 3993 sayılı Galatasaray Üniversitesi Kuruluş Kanununa göre Kurum; ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim birimleriyle bir bütün teşkil eder. Bu birimlerin öğrencileri, bir üst düzeydeki eğitim ve öğretimin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve geçiş şartlarını yerine getirmek kaydıyla öğrenimlerini belirtilen öğretim bütünlüğü içerisinde sürdürebilirler.

(2) İlkokul, ortaokul ve lisede karma eğitim yapılır.

Başarıya öncelik verme ve dışa açıklık ilkesi

MADDE 7 – (1) Kurumun bir eğitim ve öğretim zinciri oluşturması ve bütünlüğü esastır. Bir kamu kurumu olan ve öğrencilerine üst düzeyde eğitim ve öğretim vermeyi amaçlayan lise, ortaokul ile ilkokulda geçişler ve öğrenimin sürdürülmesi başarıya öncelik verme ilkesine göre Kurum tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, nesnellik ve eşitlik ilkesine göre, ortak sınavlarda başarılı olarak giriş şartlarını yerine getiren öğrenciler, Lisenin Fransızca hazırlık sınıfına alınırlar.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokolde Türkçe yapılması öngörülen derslerle diğer zorunlu ve seçmeli yabancı diller dışındaki dersler Fransızca yapılır. Yabancı dil ile öğretimin yarattığı zorluklar nedeniyle başarısız duruma düşen öğrenciler hakkında Bakanlığın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatılılık, Bursluluk ve Ücretlilik

Yatılılık, bursluluk ve ücretlilik

MADDE 9 – (1) Kurumun eğitim ve öğretim amaçlarına uygun olarak verimli, disiplinli ve uyum içinde çalışabilmesi, bilginin yanında uygar, manevî ve estetik değerler ile dayanışma, karşılıklı saygı, görgü ve nezaket kurallarının öğrencilerin kişilik yapılarına ortak özellikler olarak yerleşmesi, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere daha fazla zaman ayırabilmesi için belirlenen kontenjana göre lisede yatılılık uygulanır.

(2) Yatılılık ile ilgili usul ve esaslar, Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanacak yönerge hükümlerine göre yürütülür. Yatılılığa ilişkin kural ve uygulama kararları yatılılık komisyonunca alınır.

(3) Lisede öğretim ücretlidir. Bütün yatılı öğrenciler, eğitim ve öğretimin kalitesi ile yararlanılan tesislerin özelliği göz önünde tutularak, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen yatılılık (pansiyon) ücretinin beş katına kadar Kurum yönetim kurulu kararıyla tespit edilecek ücreti, en çok dört taksitte ödemek zorundadır. Parasız yatılı öğrencilerin hakları saklıdır.

(4) Lisede gündüzlü okuyan öğrencilerin de yıllık yatılılık ücretinin üçte biri oranında bir öğrenim ücretini, yatılılık ücretinin yatırılma zamanlarında ödemeleri gerekir. Ancak ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla liseye yerleşen ve gündüzlü öğrenim gören öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

(5) Maddî durumlarının yeterli olmadığı belgelerle tespit edilen öğrencilere imkânlar ölçüsünde ve gereken düzeyde burs sağlanır. Bursların miktarı Kurum bütçesinde gösterilir. Galatasaray Eğitim Vakfı ile diğer kuruluş ve kişilerce sağlanan burslar ve eğitim yardımları bunların dışındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Yeni Öğrenci Alımı ve Usulleri

İlkokula öğrenci kabulü ve kontenjan

MADDE 10 – (1) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol uyarınca Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesince kabul edilen kontenjanlara göre, ilkokulun birinci sınıfına her yıl kura ile en çok elli (50) öğrenci alınır. Bu öğrencilerden ilkokulu tamamlayanlar, ortaokula devam ederler.

(2) İlkokula öğrenci alımına ilişkin başvuru süresi, kura çekimi ve kesin kayıt tarihleri, her yıl Lise müdürünün önerisi üzerine Kurumun yönetim kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur. Kura tarihini takip eden öğretim yılı başında, ilkokulun birinci sınıfına başlayacak yaştaki çocuğun bu kuraya katılmasını isteyen yasal temsilcisi, ilan edilen süre içinde kayıt bürosuna bir dilekçe, kuraya katılacak çocuğun nüfus cüzdanı ve ilanda yer alan belgeler ile birlikte başvurur. Kuraya katılacak çocuk için aday kaydı yapıldıktan sonra nüfus cüzdanının aslı yasal temsilcisine geri verilir.

(3) Kura işlemleri, Lise müdürünün veya görevlendirdiği bir yetkilinin gözetimi altında ve noter huzurunda, Bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla bir komisyon tarafından yürütülür. Kura sonuçları anında açıklanır ve aynı gün ilân edilir.

(4) Kura çekiminde yedek liste düzenlenmez. Kesin kayıt süresi sonunda kontenjan açığı kalması hâlinde, yeniden aynı şartlar altında noter huzurunda kuraya başvurulur.

Ortaokula öğrenci kabulü ve kontenjan

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca ilkokulu başarıyla tamamlayan öğrenciler, ortaokula kayıt yaptırma hakkına sahiptir.

(2) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol uyarınca Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesince kabul edilen kontenjanlara göre, sınıf mevcutlarının Ortaokulda (30) otuz öğrenciyi geçmemesi esastır.

Liseye öğrenci kabulü ve kontenjan

MADDE 12 – (1) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol uyarınca Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesince kabul edilen kontenjanlara göre;

a) Galatasaray Ortaokulunu tamamlayan öğrenciler, Kurum tarafından, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Fransızca ve Türkçe derslerinden dil bilgilerinin yeterliliğini ölçen Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Fransızca ve Türkçe dil sınavlarından ayrıayrı 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler Lisenin 9 uncu sınıfına, yeterli puanı alamayanlar ise Fransızca hazırlık sınıfına kabul edilirler.

b) Diğer ortaokulları tamamlayan öğrenciler arasından Bakanlıkça belirlenen yerleştirmeye esas puanla Kurumun Lise Fransızca hazırlık sınıfına her öğretim yılı başında 100 (yüz) öğrenci kabul edilir.

(2) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol uyarınca Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesince kabul edilen kontenjanlara göre, sınıf mevcutlarının Lisede otuz dört (34) öğrenciyi geçmemesi esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Yönetim

İlkokul

MADDE 13 – (1) İlkokulu, İlkokul müdürü yönetir. İlkokul müdürü, Lise müdürünün önerisi, Rektörün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça atanır ve birinci derecede Lise müdürüne bağlıdır. Müdür, İlkokulun bütün işlerini mevzuatına uygun olarak yürütmeye yetkilidir.

(2) Müdür yardımcısı, İlkokulun amaçlarına ve ilkelerine uygun şekilde yönetilmesinde; iş ve işlemlerin düzenli olarak yürütülmesinde; eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde müdürün yardımcısıdır.

Ortaokul

MADDE 14 – (1) Ortaokulu, Ortaokul müdürü yönetir. Ortaokul müdürü, Lise müdürünün önerisi, Rektörün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça atanır ve birinci derecede Lise müdürüne bağlıdır. Müdür, Ortaokulun bütün işlerini mevzuatına uygun olarak yürütmeye yetkilidir.

(2) Müdür yardımcısı, Ortaokulun amaçlarına ve ilkelerine uygun şekilde yönetilmesinde; iş ve işlemlerin düzenli olarak yürütülmesinde; eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde müdürün yardımcısıdır.

Lise

MADDE 15 – (1) Liseyi, Lise müdürü yönetir. Lise müdürü, rektörün önerisi üzerine Bakanlıkça atanır. Müdür, Lisenin tarihî ve kültürel mirasını ve köklü eğitim geleneğini çağın gereklerine uygun olarak geleceğe taşımakla görevli olup okulun bütün işlerini mevzuatına uygun olarak yürütmeye yetkilidir.

(2) Müdür başyardımcısı ve yardımcıları okulun amaçlarına ve ilkelerine uygun şekilde yönetilmesinde; iş ve işlemlerin düzenli olarak yürütülmesinde; eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde müdürün yardımcılarıdır.

(3) Lisenin niteliği, öğrenci sayısı, karma ve yatılılık durumu, yabancı dille öğretim yapması ve yabancı uyruklu öğretmen bulunması dikkate alınarak, ihtiyaç doğrultusunda yeterli sayıda müdür yardımcısı ile diğer personel görevlendirilir.

Atamalar

MADDE 16 – (1) İlkokul, Ortaokul ve Lisenin öğretmen ve yöneticileri, Lise müdürünün önerisi ve Rektörün uygun görüşü ile Bakanlıkça atanır. Bu okullarda görev yapanlardan Bakanlık kadrolarına atanmak isteyenler için de aynı atama yöntemi uygulanır. Bakanlık kadrosunda olan personelin kurumdaki görevi sırasında kazandığı haklar, Bakanlığa naklen atanmalarında da saklıdır.

(2) Kurumun Fransız uyruklu personeli, Türk-Fransız Kültür ve İşbirliği anlaşmaları, Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile kuruma ilişkin personel mevzuatı uyarınca görev yapar.

Kurul ve komisyonlar

MADDE 17 – (1) İlkokul, ortaokul ve lisede, eğitim ve öğretimin yürütülmesi için gerekli olan ya da ihtiyaç duyulan tüm kurul ve komisyonlar, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterir.

Bölüm başkanları

MADDE 18 – (1) Biri Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre Fransızca işlenen derslerin öğretmenlerinin bağlı olduğu Fransızca, diğeri bunların dışında kalan derslerin öğretmenlerinin bağlı olduğu Türkçe olmak üzere lisede iki bölüm başkanlığı bulunur. Bütün zümre öğretmenleri ve başkanları, eğitim ve öğretim çalışmalarını bu iki bölüm başkanlığına bağlı olarak yürütürler. Fransızca bölüm başkanı, İlkokul ve Ortaokulda görev yapan ve derslerini Fransızca okutan öğretmenlerin de bölüm başkanıdır. Lisenin müdür başyardımcısı, aynı zamanda Türkçe bölüm başkanlığı görevini de yürütür.

Ödül ve disiplin

MADDE 19 – (1) Ödül ve disiplin işleri:

a) İlkokul ve Ortaokulda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine,

b) Lisede, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Süreler

MADDE 20 – (1) Kurumun yükseköğretim dışındaki kademelerine ait süreler;

a) İlkokul dört (4) yıl,

b) Ortaokul dört (4) yıl,

c) Lise Fransızca hazırlık sınıfı bir (1) yıl,

ç) Lise dört (4) yıl

olarak belirlenmiştir.

Çalışma takvimi

MADDE 21 – (1) Kurumun çalışma takvimi, Millî Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi dikkate alınarak Kurumun yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu şekilde belirlenen öğretim yılı içindeki çalışma günlerinin sayısı, Bakanlığın öngördüğü yıllık çalışma günlerinin sayısından az olamaz.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE 22 – (1) Kurum, İlkokul, Ortaokul ve Lisedeki eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemlerini, Bakanlığın ilgili birimleri ile iş birliği hâlinde yürütür. Kurumun İlkokul, Ortaokul ve Lise birimlerinde eğitim ve öğretim hizmetlerinin denetim ve gözetiminden, Rektörlükle iş birliği hâlinde Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.

Dersler

MADDE 23 – (1) Lise, Ortaokul ve İlkokulda dersler tek ya da blok olarak yapılabilir.

(2) Ortaokulun birinci sınıfından başlamak üzere, ikinci yabancı dil olarak İngilizce dersi verilir.

(3) Tüm sınıflarda beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinin eğitimi branş öğretmenleri tarafından yapılır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin ölçme ve değerlendirilmesi;

a) İlkokul ve ortaokulda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine,

b) Lisede, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

göre yapılır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) İlkokul ve Ortaokulda öğrenciyi kendi yaş grubu içinde ve bütün olarak yetiştirmek esastır. İlkokul ve Ortaokul, öğretim programlarında öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici etkinliklerin ortak katkısıyla öğrencinin ilgi, eğilim ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilir.

(2) Lise kademesinde öğretim, araştırma, proje, tartışma, seminer ve uygulama yöntemlerinden yararlanılarak yürütülür. Okul yöneticileri, kütüphane, bilgi işlem merkezi, laboratuar ve benzeri yerleri, ders saatleri içinde ve dışında, imkânlar dâhilinde amaca hizmet edecek şekilde hazır bulundurur.

Başarı durumu

MADDE 26 – (1) İlkokulda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.

(2) Ortaokulda öğrencinin ders veya derslerden başarısızlığı nedeniyle şube öğretmenler kurulu kararıyla yalnız bir defa sınıf tekrarı yaptırılır. Ortaokulda ikinci kez başarısız olan öğrencinin okulla ilişiği kesilir ve nakli velisininikametgah adresine en yakın okula yapılır.

(3) Lisede öğrencinin başarı durumu Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine göre belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personele ilişkin hükümler

MADDE 27 – (1) Kurumun akademik personeli dışında kalan personeli hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hükümleri uygulanır. Ancak söz konusu Kanun hükümlerini, kurum mevzuatının yetkili kıldığı makamlar uygular.

Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler

MADDE 28 – (1) İlkokul, Ortaokul ve Lisede rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler, Bakanlığın ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Galatasaray Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları ile Bakanlığın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 30 – (1) 23/5/1995 tarihli ve 22291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesine Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile 31/3/2003 tarihli ve 25065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihini takip eden eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü birlikte yürütür.